شناسایی پارامترهای مدی ساختمان برج سپهر با استفاده از شتابنگاشتهای ثبت شده در آن در هنگام زلزله ۸ خرداد ۱۳۸۳ فیروز آباد – کجور