طراحی و توسعه سامانه جامع ارزیابی اثرات ساختگاهی در حوزه زمان و فرکانس (قسمت اول حوزه فرکانس)