طراحی و توسعه یک سیستم مبتنی بر Mobile-GlSبه منظور هماهنگ سازی درشرایط اضطراری و برداشتهای میدانی درکشور