طراحی و راه اندازی سیستم پردازش سیگنالهای زلزله با هدف تشخیص رویدادهای طبیعی و مصنوعی