طراحی و ساخت ايزولاتورهای هيدروليكی و ميراگرهای انقباض محوری در مقياس واقعی