طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی متغییر الکترومغناطیسی برای کنترل نیمه فعال سازه ها