طراحی یک اتصال تیر و ستون با قابلیت ساخت نیمه صنعتی برای ساختمانهای فلزی متداول در ایران