کاربرد روش اجزای مرزی سریع در تحلیل لرزه ای محیط الاستیک دو بعدی در فضای زمان