كاربرد روش اجزای مرزی سريع در تحليل لرزه ای محيط الاستيك دو بعدی در فضای زمان