لرزه زمين ساخت البرز مركزی بر اساس وارون سازی تانسور داده های محلی و ناحيه ای