لرزه زمین ساخت البرز مرکزی بر اساس وارون سازی تانسور داده های محلی و ناحیه ای