لرزه زمین ساخت و ساختار سرعتی پوسته در منطقه قشم براساس داده های شبکه لرزه نگاری متراکم موقت