لرزه زمین ساخت و ساختار پوسته استان لرستان (تحلیل زمین لرزه های ثبت شده در شبکه متراکم لرزه نگاری موقت)