لرزه زمین ساخت و هندسه دیگر ریختی البرز مرکزی – خاوری با نگرشی بر گستره های دارای پیشینه لرزه خیزی