مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی (دومین مسابقه شعر و مقاله نویسی)