محاسبه تغییرات تنش و واتنش پوسته زمین در ایالت لرزه زمین ساختی کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های منطقه