محاسبه خودکار سازوکار کانونی زمین لرزه ها در ایران با استفاده از مدل سازی شکل موج