محاسبه پارامترهای ضرائب کاهندگی موج های لرزه ای در نیمه غربی کشور و مقایسه نتایج آن با شرق ایران