مدل سازی سه بعدی و ارزیابی نیروهای لرزه ای وارد بر دیوارهای حائل در حالت محرک به روش تحلیل حدی