مطالعات بکارگیری امکانات خودامدادی محله ای برای کاهش پایدارخطرپذیری در برابر زلزله