مطالعه آزمایشگاهی شبه استاتیکی پایه تاب آور برگشت پذیر برای پلهای بزرگراهی