مطالعه آزمایشگاهی و آماری جهت بررسی رفتار سیکلی و استعداد روانگرایی ماسه های کربناتی و سیلیکاتی