مطالعه آسیب پذیری لرزه ای تجهیزات غیرسازه ای بلوکی دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر دوران به کمک رسم منحنی های شکنندگی