مطالعه تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن روزمینی فولادی نفتی به کمک آزمایشهای میز لرزان