مطالعه جنبش شدید زمین به منظور توسعه دادن مدلهای کاهیدگی و طیفهای پاسخ و طراحی وابسته به جنبش خاک برای ایران