مطالعه خصوصیات حرکت قوی زمین در ناحیه البرز – شمال غرب ایران با روش معکوس سازی تعمیم یافته ترکیبی(شتابنگاشت ها و لرزه نگاشت ها)