مطالعه خطر زمینلرزه (Seismic Hazard) در چهار گوش تهران مطالعه دقیق جنبش شدید زمین خرد لرزه ها و اثرهای ساختگاه و ارائه نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ خطر زلزله