مطالعه رفتار لرزه اى سازه هاى ژئوتکنیکى با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان – فرکانس