مطالعه رفتار لرزه اى سازه هاى ژئوتكنيكى با استفاده از روش پردازش سیگنال در حوزه زمان – فرکانس