مطالعه ساختار لیتوسفر قاره ای در زیر فلات ایران براساس تحلیل توابع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی