مطالعه ساختمان پوسته و گوشته فوقانی در زون لرزه زمین ساختی زاگرس ( دهلران – تهران) به روش توموگرافی لرزه ای