مطالعه عددی و آزمایشگاهی سیستم های میراگر ذره ای و ارائه یک میراگر ذره ای سازه ای برای مقابله با زلزله