مطالعه عملکرد لرزه ای دیوار برشی بتنی ساخته شده با استفاده از میلگرد نورد سرد