مطالعه عملکرد لرزه ای پل های متداول تیر و دال بتنی مجهز به سیستم های مقید کننده طولی