مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت در زون البرز مرکزی با استفاده از زمین لرزه های ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری موقت