مطالعه لرزه زمین ساخت زاگرس مرکزی با تاکید بر سازوکار کانونی زمین لرزه های مهم