مطالعه لرزه زمین ساخت پهنه گذار میان البرز مرکزی و ایران مرکزی: شناخت گسله های فعال