مطالعه ناهمسانگردی و دگرشکلی پوسته زاگرس با استفاده از تجزیه و تحلیل هارمونیک های توابع گیرنده