مطالعه نوفه پس زمینه برای کلیه ایستگاههای مرکز ملی شبکه لرزه نگاری باند پهن در سال ۲۰۰۹