مطالعه چشمه زمینلرزه ۶ فروردین ۱۳۸۵ فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها