مطالعه چند شغل منتخب درکاهش خطرپذیری لرزه ای و راهکارهای ارتقای نقش آنها