معادله انتگرالی و پاسخ های اساسی دینامیکی محیط های دو و سه بعدی متخلخل غیر ارتجاعی خطی در فضاهای لاپلاس و زمان