معرفی روشی دقیقتربرای تحلیل سیستم های سازه ای با رفتار دینامیکی درگیر با اصطکاک یک درجه آزاد