مقایسه آزمایشگاهی رفتار چرخه ای قاب مهار بندی ضربدری با پرکننده های آجری و بدون پر کننده