مقایسه رفتار لرزه ای مهار بندهای دروازه ای با مهاربندهای هم مرکز درقابهای فولادی