مقایسه ی در نظر گیری بند ۲-۵-۴ استاندارد ۲۸۰۰ با تبصره ی آن بر رفتار لرزه ای ساختمان فولادی لاغر دارای قاب خمشی به روش زمان دوام