پیش بینی خصوصیات پالسهای ناشی از جهت پذیری حوزه نزدیک با شبیه سازی تعینی و مقیاس کردن آنها