پيش بيني خصوصيات پالسهاي ناشي از جهت پذيري حوزه نزديک با شبيه سازي تعيني و مقياس كردن آنها