پیشنهاد استفاده از سیستم نوین تیغه های سوراخدار شناور برای مهار تلاطم امواج سیال در مخازن ذخیره تحت بارهای لرزه ای