پیشنهاد مدلی برای تخمین متغییر های جنبش نیرومند زمین با در نظر گرفتن همبستگی فضایی به منظور ارزیابی لرزه ای شبکه های شریان حیاتی