پیشنهاد مدل رفتاری مناسب برای بارگذاری تناوبی برروی مصالح مخلوط رس-سنگدانه