پیش یابی مکانی زمین لرزه های بزرگتراز۶/۵ایران و کشورهای مجاور برمبنای داده های مربوط به سال های ۲۰۰۳تا۲۰۰۸