کاربرد میراگرهای جرمی چرخشی به همراه کف جداسازی‌شده برای کنترل پاسخ تجهیزات صلب بلوکی شکل