کاهش پاسخ لرزه ای مخازن استوانه ای با سقف شناور با محدود نمودن تلاطم سیال